Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
584-CV/ĐUB Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 112-KH/ĐUK và số 113-KH/ĐUK ngày 10/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 05/05/2023
570-CV/ĐUB Tài liệu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương 10/04/2023
560-CV/ĐUB Quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương 21/03/2023
428-CV/ĐUB Phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 06/02/2023
423-CV/ĐUB Công văn tuyên truyền các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương 17/01/2023