Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước và Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước và nhìn lại các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Đảng - Đoàn thể xin kính gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước và Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm