Xây dựng chương trình công tác năm 2021 của tổ chức đảng và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên năm 2021

Văn phòng Đảng - Đoàn thể kính gửi Công văn của Đảng ủy Bộ về việc xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2021 của tổ chức đảng và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên năm 2021./.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm