Tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai công tác tuyên truyền

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đăng tải Hướng dẫn số 169-HD/BTG ngày 22/01/2021 và Hướng dẫn số 171-HD/BTG ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026 và Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021./.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm