Hướng dẫn 26-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương và Kết luận số 04-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hướng dẫn 26-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 04-KL/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang
File đính kèm