Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

GD&TĐ - Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹpĐại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ là công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu với Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn liền với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp nhân sự phù hợp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã sắp xếp tinh gọn bộ máy thuộc cơ quan Bộ, giảm được 2 đơn vị cấp vụ và 21 đơn vị cấp phòng. Bộ GD&ĐT là một trong 2 bộ thực hiện nghiệm túc không có phòng trong vụ; không có Văn phòng đại diện của Bộ tại phía Nam, giảm tối đa số phòng trong các Cục, Văn phòng và Thanh tra.

Việc triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Bộ được quan tâm chỉ đạo, xây dựng và đạt được những kết quả nhất định; công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ chú trọng nguồn tại chỗ để khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, công chức và tận dụng nguồn cán bộ có kinh nghiệm; quan tâm đến bình đẳng giới trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm;

Thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ, công chức sau khi được quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và theo các nhóm đối tượng; tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức để đảm bảo số lượng công chức làm việc theo biên chế được giao và giải quyết các hợp đồng hiện có, đồng thời đảm bảo chất lượng công việc chuyên môn của từng đơn vị.

Đến hết năm 2019, 100% các đơn vị hành chính thuộc Bộ đã được phê duyệt danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, hoàn thiện cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng bố trí công chức khoa học hơn.

Công tác đánh giá cán bộ, công chức dựa trên kết quả công tác được triển khai có hiệu quả, bảo đảm khách quan, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, đảm bảo nâng cao năng lực công tác, hoàn thiện các tiêu chuẩn công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn khi bổ nhiệm.

Đảng viên, công chức của Vụ Tổ chức cán bộ đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan triển khai nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được giao, đảm bảo hiệu quả công tác, được lãnh đạo Bộ và các bộ, ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ xác định một số chỉ tiêu phấn đấu hằng năm:

Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”

100% đảng viên được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

Tập thể lao động được công nhận “Tập thể lao động Tiên tiến xuất sắc”

100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và các đợt sinh hoạt chính trị do Đảng ủy cấp trên tổ chức

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ kiểm tra 6 đảng viên, giám sát chuyên đề 6 đảng viên, 100% đảng viên được giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng

Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”, được Giấy khen của Công đoàn cơ quan Bộ.

Hải Minh

(https://giaoducthoidai.vn/chi-bo-vu-to-chuc-can-bo-bo-gddt-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2022-20200518150306577.html)

In trang