Đảng ủy Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT xây dựng Kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp, bảo đảm theo yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ VII.

Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của đảng bộ, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

In trang