Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gửi lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Chi tiết các Văn kiện vui lòng tải về ở bên dưới./.

In trang
File đính kèm