Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Quy định 37-QĐ/TW, Kết luận 21-KL/TW và Nghị quyết 05-NQ/ĐUK Quy định về những điều đảng viên không được làm; Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối các CQTW về chuyển đổi số 08/11/2021
157-CV/ĐUB Công văn về việc quán triệt, phổ biến Kết luận số 14-KL/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW 14/10/2021
Quy định 22-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng 28/07/2021
06 chuyên đề Tài liệu 06 chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 18/06/2021
11-HD/UBKTTW Hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 14/02/2020